З метою реалізації положень Конституції України, законодавчих актів України в галузі освіти, створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, вдосконалення культурних і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві, роботу педагогічного колективу закладу у 2022/2023 навчальному році спрямувати на вирішення:

- виконання державних законів та нормативних документів;

- реалізацію навчального плану і навчальних програм з усіх предметів;

- виконання пріоритетних напрямків розвитку школи та на вирішення питань, а саме проблемно – методичної теми: «Формування навчально-пізнавальних та виховних компентентностей учнів через створення єдиного інформаційного простору школи».

Мета роботи школи – створення умов для забезпечення в школі сучасної, доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави: забезпечення ефективного управління розвитком загальноосвітнього закладу.

Основні завдання:

· реалізація особистісно орієнтованого підходу до розвитку, виховання й навчання учнів через оновлення змісту освіти й упровадження нових освітніх технологій, зокрема інформаційних і телекомунікаційних, на всіх ступенях навчання;

· забезпечення необхідних умов щодо реалізації впровадження нового Державного стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти;

· активізація роботи щодо організації освітнього процесу через чітке структурування навчального матеріалу на уроці, встановлення пріоритету уроку, як засобу соціалізації учнів та розвитку життєвих компетенцій;

· виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання та мобільності в умовах сучасного суспільства;

· продовження інформатизації освітнього процесу, використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення всіх предметів навчального плану та управлінської діяльності;

· продовження роботи щодо підвищення якості впровадження в освітній процес інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання, узагальнення власного педагогічного досвіду;

· спрямувати методичну роботу закладу освіти на успішну реалізацію елементів дистанційного навчання школярів;

· створення необхідних передумов з метою інтегрованості української культури в європейський простір, а саме: формування у дітей та учнівської молоді відкритості, толерантного ставлення до відмінних від національних ідей, цінностей культури, мистецтв, здатності диференціювати спільне і відмінне в різних культурах, сприймати українську культуру, як невід’ємну складову загальнолюдського;

· спрямування виховного процесу на найвищі морально-духовні та потенційні можливості виховання, створення умов для досягнення життєвого успіху особистості, розвитку її індивідуальних здібностей;

· забезпечення подальшого розвитку учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації освітнього процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя учнівської молоді;

· посилення профорієнтаційної роботи з неповнолітніми, забезпечення постійного контролю за дотриманням законодавства, спрямованого на профілактику правопорушень із залученням органів внутрішніх справ, служби у справах дітей, громадськості;

· суворе дотримання вимог Закону України «Про охорону дитинства», міських і районних програм, які направлені на поліпшення умов виховання, навчання та оздоровлення, соціального та матеріального забезпечення та захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

· створення необхідних умов для роботи методичних комісій, координації їхньої роботи, організація безпосереднього управління роботою керівників ПМК та активізація їх діяльності щодо надання методичної допомоги вчителям;

· активізація індивідуальної роботи з обдарованими та талановитими дітьми, систематичної та послідовної роботи щодо якісної підготовки здобувачів освіти до олімпіад, конкурсів, турнірів різного рівня;

· спрямування діяльності психологічної служби на підготовку дитини до самостійного життя, підтримку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, посилення ролі превентивної та корекційної роботи як з учнями, так і з членами їх родин;

· використання в роботі інноваційних підходів до навчання та виховання, роботи з батьками та громадськістю;

· зміцнення матеріально-технічної бази закладу освіти при залученні організацій, громадськості, спонсорів, батьків.

Кiлькiсть переглядiв: 206