УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

З метою оптимізації управління життєдіяльністю закладом створено органи управління, діяльність яких дає змогу враховувати потреби учасників освітнього процесу. Наявність розгалуженої структури управлінських органів у закладі вимагає організації їх взаємодії, координації роботи всіх підрозділів.
До структури управлінських органів у закладі належать:
- органи колегіального управління закладом (конференція, рада закладу, педагогічна рада, нарада при директорові, його заступниках);
- адміністрація закладу (директор, його заступники з навчальної, методичної, виховної, господарської роботи);
- органи громадського самоврядування (учнів, учителів, батьків).

ОРГАНИ КОЛЕГІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ
Органами колегіального управління закладом є конференція, рада закладу, педагогічна рада, нарада при директорові, його заступниках. Їх діяльність координується залежно від потреб колективу і завдань закладу.

КОНФЕРЕНЦІЯ - вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу. Делегатів конференції з правом голосу обирають збори учнів ІІ-ІІІ ступенів, збори учителів та інших працівників, збори батьків і представників громадськості в однаковій кількості від кожної категорії. Конференція затверджує статут, вносить корективи, розробляє напрями розвитку закладу, підвищення ефективності освітнього процесу, здійснює пошук додаткового фінансування, зміцнення матеріально-технічної бази закладу. За необхідності створює тимчасові, постійні комісії з різних напрямів діяльності закладу, визначає їх повноваження. Скликається радою закладу один раз на рік.
Право скликати конференцію мають голова ради закладу, делегати конференції, якщо за це висловилось не менше третини її загальної кількості, директор закладу, Департамент освіти Харківської міської ради та Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради.
Конференція:
- обирає раду закладу, її голову, встановлює термін їх повноважень;
- заслуховує звіт директора і голови ради закладу;
- розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності закладу;
- затверджує основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності закладу;
- приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

РАДА ЗАКЛАДУ - орган колегіального управління шкільними справами, вирішення найважливіших питань щодо удосконалення освітнього процесу.
Метою діяльності ради є:
- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
- об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;
- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління закладом;
- розширення колегіальних форм управління закладом;
- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.
Основними завданнями ради є:
- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
- формування навичок здорового способу життя;
- створення належного педагогічного клімату в закладі;
- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання учнів;
- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
- зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.
До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів школи ІІ-ІІІ ступенів, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються конференцією закладу. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно конференцією. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.
Рада працює за планом, що затверджується конференцією. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора закладу, Засновника, а також членами ради. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать законодавству України та Статуту закладу, доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють та громадськості.
Рада закладу:
- організовує виконання рішень конференції;
- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи закладу та здійснює контроль за його виконанням;
- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту закладу;
- затверджує режим роботи закладу;
- сприяє формуванню мережі класів закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників закладу золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю за «За досягнення у навчанні», нагородження учнів Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;
- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
- погоджує робочий план на кожний навчальний рік;
- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
- розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;
- розглядає питання родинного виховання;
- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
- сприяє педагогічній освіті батьків;
- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
- розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;
- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи закладу.
За рішенням конференції або ради закладу створюють опікунську раду представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян.

ОПІКУНСЬКА РАДА вживає заходів для зміцнення матеріально-технічної бази закладу, залучення додаткових джерел фінансування, поліпшення організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.

ПЕДАГОГІЧНУ РАДУ створюють для розгляду складних питань організації навчального процесу, підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів.
До її складу входять учителі, вихователі ГПД, адміністрація закладу. Очолює її директор закладу. Роботу педагогічної ради планують у довільній формі відповідно до потреб закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але вона повинна збиратися не менше чотирьох разів на рік. При педагогічній раді створюють підзвітні їй методичні секції.
Нараду при директорові використовують для вирішення термінових питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу. Періодичність проведення визначає директор.
Наради при заступниках директора розглядають поточні проблеми, що стосуються їх адміністративної компетенції. Періодичність проведення визначається планом роботи закладу.

АДМІНІСТРАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Директор — Кучук Ольга Михайлівна

Учитель української мови та літератури, спеціаліст "вищої категорії", звання "старший учитель".

/Files/images/2016-2017_ug/CCI26092016_0011.jpg

2002 рік
Розпочала діяльність на посаді педагога-організатора.

2009 рік
Отримала диплом ХНПУ імені Г.С. Сковороди за спеціальністю "Вчитель української мови та літератури". Працює учителем.

2015 рік
Призначена на посаду заступника директора з навчально-виховної роботи.

2020 рік
Отримала диплом ХНПУ імені Г.С. Сковороди за спеціальністю "Керівник підприємства, установи та організації у сфері освіти та виробничого навчання".

2021 рік
Призначена на посаду директора.

Заступник директора з навчально-виховної роботи —
Недядько Ніна Іванівна

Учитель початкових класів, спеціаліст "першої категорії".

/Files/images/2016-2017_ug/CCI26092016_0002.jpg

Заступник директора з навчально-виховної роботи —
Шерокородюк Олена Володимирівна

Учитель фізичної культури, спеціаліст "вищої категорії", звання "старший учитель".

/Files/images/2016-2017_ug/CCI26092016_0014.jpg

1992 рік
Закінчила Симферопільський державний університет імені М. Фрунзе за спеціальністю "Фізична культура".

1995 рік
Розпочала педагогічну діяльність в даному закладі.

2003 рік
Призначена на посаду заступника директора з навчально-виховної роботи.

Кiлькiсть переглядiв: 211